• شرکت نمایشگاهی یزد
 • 03538229985

مقررات عمومی حضور در نمایشگاههای استان یزد

تعاریف

 • حضور در هر نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه و مقرارت اختصاصی هر نمایشگاه مندرج در سایت اختصاصی نمایشگاه مورد نظر یا فرمهای مربوط میباشد.
 • کلیه مشارکت کنندگان، غرفه داران، غرفه سازان و پرسنل مرتبط با مشارکت کنندگان که به هر نحو) فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکت کننده (در غرفه مشغول به فعالیت هستند موظف به اجرای مفاد شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی نمایشگاه هستند. در صورت عدم رعایت هر یک از مفاد شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی نمایشگاه، ستاد برگزاری می تواند حسب مورد نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، معرفی به مراجع ذیصلاح، اخذ جریمه معادل 10 %فضای غرفه و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاههای استان برای یک دوره نمایشگاهی اقدام نماید.
 • ستاد برگزاری: عبارتست از شرکت نمایشگاههای بین المللی استان یزد یا مجریان برگزار کننده نمایشگاه که در قالب قراردادهای مشخص با شرکت نمایشگاههای بین المللی استان یزد اقدام به برگزاری نمایشگاه می نمایند.
 • نمایشگاه: کلیه نمایشگاهها، جشنواره ها و رویدادهایی که در محل نمایشگاههای استان یا در هر محلی غیر از محل نمایشگاههای استان با نظارت شرکت نمایشگاههای بین المللی استان یزد یا مجریان برگزار کننده نمایشگاه برگزار می گردد.
 • متقاضی: هر شخص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی که در چارچوب این مقررات اقدام به درخواست جهت حضور در "نمایشگاه" می نماید.
 • مشارکت کننده: هر متقاضی که اهلیت الزم جهت حضور در نمایشگاه را کسب، و مراحل ثبت نام را گذرانده و تاییدیه ستاد برگزاری را کسب نموده است.
 • بازدیدکننده: کلیه افرادی که به هر دلیل از نمایشگاه بازدید می نمایند.
 • غرفه دار: اعم از پرسنل مشارکت کنندگان یا افرادی که به هر نحو (فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکت کننده) در غرفه مشغول به فعالیت هستند.

مشخصات غرفه ها

 • 1)غرفه ها در سالن سرپوشیده مجهز به وسایل پیش ساخته که از استانداردهای بین المللی تبعیت مینماید و شامل سازه های SPS، موکت، کتیبه، صندلی، میز و روشنایی در حد معمول نمایشگاهی میباشد.

 • 2) تزیینات داخلی هر غرفه به عهده مشارکت کنندگان میباشد که باید با هماهنگی مدیر فنی سالن نمایشگاه و با توجه به مسایل ایمنی و اجرایی (تحت مقررات مشخص و مجزا که به مجریان غرفه سازی ابلاغ می شود) انجام گردد.

  3) شرکت کنندگان حق هیچگونه تغییری در غرفه ها بدون اخذ مجوز کتبی ستاد برگزاری را ندارند.

هزینه اجاره غرفه

 • بهای هر متر مربع نمایشگاه شامل زمین و خدمات نمایشگاهی شامل سازه های SPS ، روشنایی، پریز برق، دو عدد صندلی، یک عدد میز و نوشته سردرب است.

  تبصره: لوازم اضافی غرفه شامل خدمات فوق نبوده و بر اساس درخواست به شرکت کنندگان تحویل خواهد شد.

ثبت نام

 • 5) تخصیص و انتخاب مكان غرفه بر اساس اولویت زمانی ثبت نام و سایر مسایل فنی، توسط ستاد برگزاری نمایشگاه انجام می گیرد. ستاد برگزاری نمایشگاه مجاز است نسبت به تغییر محل و متراژ غرفه و پالن اجرایی و راهروها بر اساس شرایط خاص هر نمایشگاه اقدام نماید و مشارکت کننده حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. در صورت تغییر متراژ غرفه ها، قیمت غرفه بر اساس تعرفه نمایشگاهی و متراژ نهایی محاسبه خواهد شد.

 • 6) در صورت بروز شرایط فورس ماژور و یا هر گونه شرایطی که عرفاً امكان برگزاری نمایشگاه مقدور نباشد، ستاد برگزاری می تواند نسبت به تغییر زمان و مكان برگزاری نمایشگاه اقدام نماید. در چنین شرایطی طرفین (ستاد برگزاری و مشارکت کنندگان) موظف به ایفای تعهدات خود در زمان و مكان جدید خواهند بود. چنانچه برگزاری نمایشگاه بهر نحو میسر نباشد، نمایشگاه لغو و مبالغ دریافتی از مشارکت کنندگان برگشت داده خواهد شد.

 • 7) کلیه اطلاعات مندرج در فرم درخواست مشارکت، عینا در سردرب غرفه ها و کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لذا در صورت درخواست هرگونه تغییر، مراتب باید کتبا اعلام گردد.

 • 8) قوانین و مقررات حاکم در نمایشگاهها، از قوانین بین مالک و مستاجر تبعیت نمی کند.

 • 1) متقاضیان حضور در هر موضوع نمایشگاه برای ثبت نام باید از طریق سایت اختصاصی نمایشگاه مورد نظر و بر اساس گروه کالایی مرتبط نسبت به ثبت نام و رزرو غرفه اقدام نمایند.

 • 2) اعلام آمادگی و ارسال فرم درخواست مشارکت ، به منزله پذیرفته شدن در نمایشگاه نبوده و شرکت نمایشگاه ها در پذیرش و یا رد درخواست های رسیده اختیار تام دارد.

 • 3) مشارکت کنندگان مجاز به واگذاری غرفه خود به دیگری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند و هرگونه تغییر، تعویض غرفه و یا واگذاری محل تعیین شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ممنوع است.

 • 4) رزرو اولیه غرفه در سالن ها فقط در مهلت مقرر معتبر بوده و در صورت عدم واریز وجه در این زمان شرکت نمایشگاه ها نسبت به واگذاری غرفه به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود.

شرایط پرداخت

 • 1) متقاضیان موظفند حداکثر ظرف مدت 48 ساعت اقدام به واریز 30 %از مبلغ هزینه اجاره غرفه جهت تكمیل ثبت نام و رزرو نهایی آن نموده و فیش واریزی را برای ستاد برگزاری ارسال نمایند.

 • 2) مبلغ کل قرارداد باید حداکثر سه هفته قبل از نمایشگاه مطابق تعرفه نمایشگاهی و خدمات درخواستی به حساب واریز و فیش آن ارسال گردد. در صورت عدم اجرای این ماده، ستاد برگزاری می تواند نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، عدم تحویل غرفه، معرفی به مراجع ذیصلاح، اخذ جریمه معادل 10 %فضای غرفه، فسخ یک جانبه و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاههای استان برای یک دوره نمایشگاهی اقدام نماید. همچنین ستاد برگزاری میتواند کالا و اموال آن دسته از مشارکت کنندگانی که به دلایلی بدهكار بوده و نسبت به تسویه حساب اقدام ننمودهاند را بدون قید و شرط ضبط نموده و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

انصراف مشارکت کننده

 • در صورت درخواست انصراف از طرف مشارکت کننده تا 2 ماه مانده به زمان برگزاری نمایشگاه، کل وجه دریافتی مسترد خواهد شد. یک ماه مانده 50 درصد مسترد می گردد و پس از این تاریخ هیچگونه وجهی به مشارکت کننده عودت نخواهد شد.

موارد اجرایی

 • 8) مشارکت کنندگان موظفند طبق تاریخهای اعلام شده و جدول زمان بندی نمایشگاه نسبت به انجام کلیه امور خود اقدام نمایند. حضور نماینده مشارکت کننده در زمان تحویل غرفه و حداقل 48 ساعت قبل از افتتاحیه نمایشگاه ضروری است.

 • 9) مشارکت کنندگان باید حداکثر تا 12 ساعت بعد از پایان نمایشگاه محل غرفه و انبار را تخلیه نمایند. در صورت عدم تخلیه، مسئولیت حفظ کالاها و هزینه های انبارداری بر عهده مشارکت کننده میباشد.

 • 10) هر مشارکت کننده فقط مجاز به استفاده از فضای مفید غرفه خود می باشد و به هیچ وجه نباید به حریم راهرو یا فضای غرفه های دیگر تجاوز نماید و یا مانعی در مسیرهای عمومی ایجاد نماید.

 • 11) ارتفاع مجاز غرفه سازی و چیدمان تجهیزات و لوازم نمایشگاهی، حداکثر 5/3 متر می باشد و مشارکت کنندگان موظفند طرح غرفه سازی خود را حداقل 20 روز پیش از افتتاح نمایشگاه جهت تایید امور فنی نمایشگاه به واحد نظارت نمایشگاه ارسال نمایند.

 • 12) جهت دریافت لیست تجهیزات و هرگونه خدمات اضافی و سفارش اقلام مورد نیاز، با شرکت دالیز و مرکز خدمات نمایشگاهی مستقر در محل برگزاری نمایشگاهها با شماره تلفن 38300977 - 09133540680 تماس حاصل فرمایید.

 • 13) مشارکت کنندگان موظفند صدای وسایل صوتی و تصویری مورد استفاده را د ر حد غرفه خود نگه دارند، به نحوی موجب آزار بازدیدکنندگان و سایر مشارکت کنندگان نشود.

 • 1) سالنهای نمایشگاه و غرفه ها ، تحت پوشش بیمه آتش سوزی، انفجار و صاعقه میباشند. در صورت نیاز به افزایش پوشش بیمه کالاهای نمایشگاهی، مشارکت کنندگان میتوانند مستقیما اقدام نمایند.

 • 2) مدیریت نمایشگاه در مقابل حوادث غیرمترقبه مسئولیتی نخواهد داشت و در این موارد طبق قوانین مربوط و عرف صنعت نمایشگاهی برخورد خواهد شد.

 • 3) رعایت شئونات و اخلاق اسلامی و حجاب کامل برای غرفه داران و بازدیدکنندگان الزامی است.

 • 4) هرگونه عملی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اعتبار جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد سازد، در پرونده نمایشگاهی مشارکت کننده درج می گردد و ستاد برگزاری می تواند حسب مورد نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، معرفی به مراجع ذیصلاح، اخذ جریمه معادل 50% فضای غرفه و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاههای استان برای 5 دوره نمایشگاهی اقدام نماید.

 • 5) مشارکت کنندگان باید در تهیه لیست کالاهای ارسالی یا عودتی، دقت و توجه کامل داشته باشند. در صورت وقوع هرگونه پیشامدی تمام مسئولیت و عواقب ناشی از آن متوجه مشارکت کننده خواهد بود.

 • 6) نظافت فضای عمومی به عهده مامورین نظافت نمایشگاه و نظافت داخل غرفه به عهده مشارکت کنندگان میباشد. غرفه داران باید در پایان هر روز زباله ها و ضایعات را در کیسه های پلاستیكی جمع نموده و جهت جمع آوری مامورین نظافت در قسمت خارجی غرفه قرار دهند.

 • 7) غرفه ها دو یا سه روز قبل از زمان برگزاری نمایشگاه در اختیار مشارکت کنندگان قرار میگیرد.

شرایط و مقررات غرفه سازی