• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

افزایش همکاری های تجاری و اقتصادی با استان کرمان در دستور کار نمایشگاههای بین المللی استان

امروز مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان مهمان جهانشهر یزد بوده و از مجموعه شهرک نمایشگاهی استان یزد بازدید بعمل آوردند.

 

آقای مهندس حسینی، ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، آقای خواجویی معاون محترم بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، بهمراه جمعی از کارشناسان آن استان و آقای افشارپور معاون محترم بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از شهرک نمایشگاهی استان و سالن امید آن مجموعه بازدید بعمل آوردند.

در جریان این بازدید آقای مهندس بوستانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای تجاری بین المللی منطقه یزد در خصوص شهرک نمایشگاههای بین المللی استان، دست آوردها و افق های پیش رو توضیحاتی را ارائه نمود و طرفین بر افزایش همکاری های تجاری و اقتصادی بین دو استان با محوریت نمایشگاه ها تاکید نمودند.