• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

⛔️ استان های در وضعیت هشدار و قرمز کرونا قرار گرفت.

⛔️ با توجه به قرار گرفتن یزد در وضعیت هشدار و قرمز کرونایی رعایت سه اصل از اهم امور مورد انتظار است.

1- رعایت فاصله گذاری اجتماعی

2- ماسک زدن 

3- ضدعفونی نمودن مکرر دست ها