• شرکت نمایشگاهی یزد
  • 03538229985

جلسه هیئت مدیره برگزار گردید.

جلسه هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی منطقه یزد صبح روز 1 خرداد با حضور همه اعضا در دفتر مدیرعامل شرکت برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار بر روی موضوعات مهم بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیم های لازم اتخاذ گردید.

  

متن تستی برای درباره ما ........

ما را دنبال کنید