fb74db6b37c6988de6cf49e0af7746e02419b44b.jpeg
اولین نمایشگاه توانمندی‌های ورزشی و پنجمین نمایشگاه دوچرخه، موتورسیکلت