برگزاری نمایشگاه برق و لوستر در یزد

هفتمین نمایشگاه تخصصی برق و اولین نمایشگاه تخصصی لوستر در شهرک نمایشگاه های بین المللی یزد برگزار می گردد.

نمایشگاه از نگاه آمار

65

رویداد

4,782

غرفه دار

1,324,877

بازدید کننده

193,639

متراژ نمایشگاه

گالری تصاویر

گالری ویدئو